Tìm kiếm Blog này

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG

35 LÊ THÁNH TÔN, PHƯỜNG 1, TP. TUY HÒA

Biệt thự

Sông Đà - Núi Nhạn (Biểu tượng Phú Yên)

Quy hoach 1

Quy hoạch 2

Quy hoạch 3

Thứ Năm, 8 tháng 11, 2018

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG


01 Kiến trúc sư:
- Trình độ: Đại học
- Tuổi: Từ 23-35 (Nam – Nữ)
- Kỹ năng: Sử dụng thành thạo các phần mềm dựng phối cảnh 3D, dựng phim và Autocad
- Yêu cầu: Có kinh nghiệm  thiết kế; Nhiệt tình, có khả năng làm việc theo nhóm, chịu áp lực công việc.
01 Kỹ sư cầu đường:
- Trình độ: Đại học
- Tuổi: Không quá 35 (Nam)
- Kỹ năng: Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế giao thông và Autocad
- Yêu cầu: Có chứng chỉ và kinh nghiệm  thiết kế công trình giao thông; Nhiệt tình, có khả năng làm việc theo nhóm, chịu áp lực công việc.
Liên hệ nộp hồ sơ: (Nhận hồ sơ trước ngày 30/11/2018)
- Địa chỉ: 35 Lê Thánh Tôn, phường 01, Tp. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên
- Điện thoại: 0257.6250092 - 0949.500951 (gặp A. Tân)
- Email: trungtamquyhoach@gmail.com

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

Địa chỉ

35 Lê Thánh Tôn, phường 01, TP. Tuy hòa, tỉnh Phú Yên
ĐT: 0576.250092 - Fax: 0576.250092
Email: trungtamqh@gmail.com


Cơ cấu tổ chức

BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Nghĩa
ĐTCQ: 057-6253065
DĐ: 0905912129
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hữu Hoàng
ĐTCQ: 057-6250092
DĐ: 0983183729
PHÓ GIÁM ĐỐC


CÁC PHÒNG:
1/ PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP (ĐT: 057-6250092 – FAX: 057-6250092)
            Phó Trưởng phòng:               Hồ Mỹ Tân                – DĐ: 0906443430

2/ PHÒNG QUY HOẠCH XÂY DỰNG
            Trưởng phòng:                      Đặng Sao Quỳnh       – DĐ: 0936626582

3/ PHÒNG KỸ THUẬT XÂY DỰNG (ĐT: 057-6253064)
           Trưởng phòng:                       Hà Thái Huy              – DĐ: 0983668426
.          Phó Trưởng phòng:               Nguyễn Văn Thạnh  – DĐ: 0906128477Giới thiệu

Trung tâm Quy hoạch và Tư vấn xây dựng là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Xây dựng, tự bảo đảm chi phí hoạt động;

Được thành lập theo Quyết định số: 360/2005/QĐ-UB ngày 25 tháng 02 năm 2005 của UBND tỉnh Phú Yên với tên gọi: Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch và Thẩm định xây dựng. Sau thời gian hoạt động; Để phù hợp với chức năng và nhiệm vụ, Trung tâm đã đỗi tên thành Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng Phú Yên theo Quyết định số: 1667/QĐ-UB ngày 26 tháng 10 năm 2006 của UBND tỉnh Phú Yên và nay là Trung tâm Quy hoạch và Tư vấn xây dựng theo Quyết định số: 2429/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Phú Yên.

Chức năng - Nhiệm vụ

1. Chức năng:

a) Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật công, phục vụ công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực kiểm định chất lượng công trình xây dựng;
b) Hoạch định chiến lược quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, nông thôn dài và ngắn hạn; triển khai nghiên cứu các đề tài khoa học về lĩnh vực xây dựng;

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Tham gia nghiên cứu xây dựng và phản biện các chương trình, quy hoạch xây dựng và kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng;
b) Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và nhu cầu đảm bảo chất lượng công trình xây dựng;
c) Tham gia các đoàn kiểm tra nhà nước về kiểm định chất lượng công trình xây dựng theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
d) Tổ chức nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực xây dựng chuyên ngành; 
đ) Thực hiện các hoạt động dịch vụ tư vấn thuộc lĩnh vực xây dựng, gồm: khảo sát địa chất, đo đạc địa hình, đo vẽ hiện trạng công trình xây dựng; lập các loại đồ án quy hoạch xây dựng; lập dự án đầu tư, thiết kế BVTC-Tổng dự toán công trình xây dựng; thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ KTTC-Tổng dự toán công trình xây dựng; tư vấn lựa chọn thầu; giám sát thi công công trình xây dựng; quản lý dự án theo năng lực của đơn vị hoặc liên danh liên kết theo quy định của pháp luật để thực hiện; thực hiện việc thử nghiệm, kiểm định chất lượng công trình xây dựng; tư vấn phản biện thuộc lĩnh vực xây dựng;
e) Liên kết với các đơn vị trong và ngoài Tỉnh để khai thác và cung cấp các dịch vụ thông tin về hoạt động xây dựng; được mời các nhà chuyên môn giỏi để làm Cộng tác viên; phối hợp mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở;
g) Tổ chức việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản thu theo quy định của pháp luật; được tự chủ về tài chính, chủ động bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng được giao; chủ động sử dụng số biên chế do cấp có thẩm quyền giao hoặc được thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động, phù hợp với khối lượng công việc và khả năng tài chính của Trung tâm;
h) Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng và tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật;
i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao. 

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

Đánh giá phân loại viên chức cuối năm

Điều 22. Nội dung đánh giá viên chức
Nội dung đánh giá viên chức thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 41 Luật Viên chức.
Điều 23. Thẩm quyền và trách nhiệm đánh giá, phân loại viên chức
Thẩm quyền và trách nhiệm đánh giá, phân loại viên chức thực hiện theo quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 43 Luật Viên chức.
Điều 24. Trình tự, thủ tục đánh giá viên chức
Việc đánh giá viên chức được tiến hành như sau:
1. Đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị
a) Viên chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao theo Mục I Mẫu số 03.
b) Viên chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp của cơ quan, đơn vị để mọi người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.
Đối với cơ quan, đơn vị có các đơn vị cấu thành, thành phần tham dự là đại diện cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh niên và người đứng đầu các đơn vị cấu thành.
Đối với cơ quan, đơn vị không có các đơn vị cấu thành, thành phần tham dự là toàn thể viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị.
c) Cấp ủy đảng cùng cấp có ý kiến bằng văn bản về viên chức được đánh giá, phân loại.
d) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp tham khảo các ý kiến tham gia tại Điểm b và c Khoản này, quyết định đánh giá, phân loại đối với người đứng đầu.
Người đứng đầu cơ quan, đơn vị tham khảo các ý kiến tham gia tại Điểm b và c Khoản này, quyết định đánh giá, phân loại đối với cấp phó của mình.
đ) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị tại Điểm d Khoản này thông báo kết quả đánh giá, phân loại cho viên chức theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 7 Nghị định này.
2. Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý
a) Viên chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao theo Mục I Mẫu số 03.
b) Viên chức trình bày báo cáo tự đánh giá tại cuộc họp của cơ quan, đơn vị để mọi người đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.
c) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị hoặc người được giao thẩm quyền đánh giá viên chức tham khảo ý kiến tham gia tại Điểm b Khoản này, quyết định đánh giá, phân loại viên chức.
Người được giao thẩm quyền đánh giá viên chức chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, phân loại viên chức trước người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.
Điều 25. Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:
a) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao;
b) Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất;
c) Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc;
d) Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;
đ) Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận.
2. Viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:
a) Các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều này;
b) Có ý thức chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện công việc;
c) Triển khai và thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;
d) Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành 100% khối lượng công việc, vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả.
Điều 26. Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ
1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:
a) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, bảo đảm tiến độ chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
b) Các tiêu chí quy định tại Điểm b, c, d và đ Khoản 1 Điều 25 Nghị định này.
2. Viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:
a) Các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều này, Điểm b và c Khoản 2 Điều 25 Nghị định này;
b) Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành 100% khối lượng công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.
Điều 27. Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ
1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ:
a) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành từ 70% đến dưới 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, trong đó có công việc còn chậm về tiến độ, hạn chế về chất lượng, hiệu quả; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;
b) Các tiêu chí quy định tại Điểm b, c, d và đ Khoản 1 Điều 25 Nghị định này.
2. Viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ:
a) Các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều này;
b) Nghiêm túc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;
c) Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành từ 70% đến dưới 100% khối lượng công việc.
Điều 28. Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ
1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:
a) Hoàn thành dưới 70% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;
b) Chưa nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;
c) Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ không đạt yêu cầu;
d) Vi phạm quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ;
đ) Vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của viên chức, gây phiền hà, sách nhiễu với nhân dân đến mức phải xử lý kỷ luật;
e) Có hành vi chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết tại cơ quan, đơn vị;
g) Không có tinh thần phối hợp với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của đơn vị;
h) Vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ đến mức phải xử lý kỷ luật.
2. Viên chức quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:
a) Các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều này;
b) Việc quản lý, điều hành thực hiện công việc hạn chế, không đạt hiệu quả, không đáp ứng yêu cầu công việc;
c) Để xảy ra các vụ vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật;

d) Cơ quan, đơn vị được giao quản , điều hành hoàn thành dưới 70% khối lượng công việc.