Tìm kiếm Blog này

35 LÊ THÁNH TÔN, PHƯỜNG 1, TP. TUY HÒA

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

Cơ cấu tổ chức

BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Nghĩa
ĐTCQ: 057-6253065
DĐ: 0905912129
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hữu Hoàng
ĐTCQ: 057-6250092
DĐ: 0983183729
PHÓ GIÁM ĐỐC


CÁC PHÒNG:
1/ PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP (ĐT: 057-6250092 – FAX: 057-6250092)
            Phó Trưởng phòng:               Hồ Mỹ Tân                – DĐ: 0906443430

2/ PHÒNG QUY HOẠCH XÂY DỰNG
            Trưởng phòng:                      Đặng Sao Quỳnh       – DĐ: 0936626582

3/ PHÒNG KỸ THUẬT XÂY DỰNG (ĐT: 057-6253064)
           Trưởng phòng:                       Hà Thái Huy              – DĐ: 0983668426
.          Phó Trưởng phòng:               Nguyễn Văn Thạnh  – DĐ: 09061284771 nhận xét: