Tìm kiếm Blog này

35 LÊ THÁNH TÔN, PHƯỜNG 1, TP. TUY HÒA

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

Chức năng - Nhiệm vụ

1. Chức năng:

a) Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật công, phục vụ công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực kiểm định chất lượng công trình xây dựng;
b) Hoạch định chiến lược quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, nông thôn dài và ngắn hạn; triển khai nghiên cứu các đề tài khoa học về lĩnh vực xây dựng;

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Tham gia nghiên cứu xây dựng và phản biện các chương trình, quy hoạch xây dựng và kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng;
b) Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và nhu cầu đảm bảo chất lượng công trình xây dựng;
c) Tham gia các đoàn kiểm tra nhà nước về kiểm định chất lượng công trình xây dựng theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
d) Tổ chức nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực xây dựng chuyên ngành; 
đ) Thực hiện các hoạt động dịch vụ tư vấn thuộc lĩnh vực xây dựng, gồm: khảo sát địa chất, đo đạc địa hình, đo vẽ hiện trạng công trình xây dựng; lập các loại đồ án quy hoạch xây dựng; lập dự án đầu tư, thiết kế BVTC-Tổng dự toán công trình xây dựng; thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ KTTC-Tổng dự toán công trình xây dựng; tư vấn lựa chọn thầu; giám sát thi công công trình xây dựng; quản lý dự án theo năng lực của đơn vị hoặc liên danh liên kết theo quy định của pháp luật để thực hiện; thực hiện việc thử nghiệm, kiểm định chất lượng công trình xây dựng; tư vấn phản biện thuộc lĩnh vực xây dựng;
e) Liên kết với các đơn vị trong và ngoài Tỉnh để khai thác và cung cấp các dịch vụ thông tin về hoạt động xây dựng; được mời các nhà chuyên môn giỏi để làm Cộng tác viên; phối hợp mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở;
g) Tổ chức việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản thu theo quy định của pháp luật; được tự chủ về tài chính, chủ động bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng được giao; chủ động sử dụng số biên chế do cấp có thẩm quyền giao hoặc được thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động, phù hợp với khối lượng công việc và khả năng tài chính của Trung tâm;
h) Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng và tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật;
i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao. 

1 nhận xét: