Tìm kiếm Blog này

35 LÊ THÁNH TÔN, PHƯỜNG 1, TP. TUY HÒA

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

Giới thiệu

Trung tâm Quy hoạch và Tư vấn xây dựng là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Xây dựng, tự bảo đảm chi phí hoạt động;

Được thành lập theo Quyết định số: 360/2005/QĐ-UB ngày 25 tháng 02 năm 2005 của UBND tỉnh Phú Yên với tên gọi: Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch và Thẩm định xây dựng. Sau thời gian hoạt động; Để phù hợp với chức năng và nhiệm vụ, Trung tâm đã đỗi tên thành Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng Phú Yên theo Quyết định số: 1667/QĐ-UB ngày 26 tháng 10 năm 2006 của UBND tỉnh Phú Yên và nay là Trung tâm Quy hoạch và Tư vấn xây dựng theo Quyết định số: 2429/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Phú Yên.

2 nhận xét: